Aktualności i oferty

Camping Alexa

Konkurs "Alexa oczami gości"

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie filmowym p.t. "Alexa oczami gości"


Regulamin konkursu p.t. „Alexa oczami gości” I ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Organizatorem konkursu fotograficznego p.t. „Alexa oczami gości”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Camping Alexa, z siedzibą przy ul. Żeromskiego 44, 84-120 Chłapowo, NIP 587-123-15-21, zwanym dalej „Organizatorem”, e-mail: konkurs@alexa.gda.pl.

2. Każdy z Uczestników Konkursu przystępując do niniejszego Konkursu, wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje stosować się do niniejszego Regulaminu.

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 9 sierpnia 2022 r. i trwa do 31 sierpnia 2022 r.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w pkt. 1.3 powyżej, o czym poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem strony internetowej www.alexa.gda.pl. 5. Terytorium wykonywania zdjęć do Konkursu przez Uczestników jest obszar Campingu Alexa

II CEL I TEMATYKA KONKURSU

1. Celem Konkursu jest zebranie materiałów wideo z prywatnych kolekcji, stanowiących filmowy zapis pobytów na Campingu Alexa w roku 2022, które będą wykorzystane do montażu spotu reklamowego campingu Alexa. Zarówno spot reklamowy jak i wybrane materiały będą prezentowane na stronie internetowej campingu Alexa oraz na oficjalnych profilach campingu Alexa w social mediach.

2. Poprzez organizację Konkursu Organizator chce zachęcić odwiedzających camping do podzielenia się swoimi prywatnymi materiałami wideo związanymi z wakacjami na campingu i dodatkowo – jeśli ktoś wyrazi taką chęć – do opowiedzenia swoich historii, jakie się z nimi wiążą.

3. Do Konkursu można zgłaszać materiały wideo wykonane na terenie campingu Alexa w roku 2022.

4. Zgłaszane materiały wideo rozpatrywane będą w trzech kategoriach: - wydarzenia - emocje - rodzina i przyjaciele Mogą one przedstawiać: – panoramę obiektu (materiały wideo ukazujące wygląd campingu Alexa); – rodzina i przyjaciele (materiały wideo ukazujące emocje i relacje międzyludzkie dotykające sfery prywatnej życia gości campingu Alexa, miejsc ich spotkań i sposobów spędzania wolnego czasu, życia rodzinnego, mody, zainteresowań itp.); – wydarzenia (fotografie ukazujące organizowane na terenie campingu atrakcje i występy)

III UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest do wszystkich, którzy dysponują materiałami wideo wykonanymi na terenie campingu Alexa w roku 2022.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być zarówno goście jaki i pracownicy campingu Alexa oraz ich rodziny.

IV ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE I TERMINY

1. Do Konkursu można zgłaszać materiały wideo w różnych formatach.

2. Zgłaszanie fotografii do Konkurs odbywa się tylko drogą elektroniczną poprzez przesłanie pliku na adres konkurs@alexa.gda.pl

3. Wszystkie materiały muszą zawierać następujące informacje: – imię i nazwisko osoby zgłaszającej; – numer telefonu, adres e-mail; – krótki opis materiały wideo (jeśli to możliwe); – kategorię, w której film jest zgłaszany.

4. Uczestnik Konkursu może zgłosić nieograniczoną liczbę materiałów wideo.

5. Materiały wideo można zgłaszać do 31 sierpnia 2022 r. do godz. 21.00

6. Ogłoszenie wyników nastąpi 17 września 2022.

7. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi.

V OCHRONA DANYCH I WIZERUNKU

1. Zgłoszenie materiału wideo oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe dysponuje zgodą osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach na ich publikację i prezentację na wystawie.

2. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej (w pkt. V.1.), osoba zgłaszająca materiał wideo zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

3. Zgłoszenie materiału wideo do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: – udzielenie Organizatorowi nieodpłatnej i bezterminowej zgody na zamieszczenie materiału wideo na stronie Organizatora www.alexa.gda.pl oraz na Facebooku Camping Alexa i oficjalnym profilu Instagram; – organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych filmów podczas publikacji związanych z Konkursem.

4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, oz. 833 z późniejszymi zmianami) oraz RODO.

VI ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

1. Wybór prac będzie należeć do niezależnego jury. W skład jury wejdą osoby powołane przez Organizatora.

2. O wygranej decydować będzie subiektywna wartość artystyczna nadesłanych prac, które najlepiej będą oddawać tematykę Konkursu.

3. W konkursie przewidziano nagrody: – autorzy najlepszych materiałów wideo (po jednym z kategorii) jako nagrodę główną otrzymają voucher na weekendowy pobyt na campingu Alexa na rok 2023. – autorzy kolejnych 10 najlepszych materiałów nagrodzeni zostaną zestawem upominków Camping Alexa – wybrane prace zostaną wykorzystane w spocie pt. „Alexa oczami gości”

4. Wyniki Konkursu, wraz z podaniem nazwisk zwycięzców, wywieszone zostaną w recepcji Campingu, udostępnione będą na stronie internetowej www.alexa.gda.pl oraz na oficjalnym fanpage'u Organizatora.

5. Werdykt Jury nie podlega odwołaniu.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE I INFORMACJE

1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.alexa.gda.pl.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu. 4. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.

5. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy recepcji Camping Alexa, pytania można również zadawać drogą mailową pod adresem: camping@alexa.gda.pl


Załącznik nr 1 Zgoda autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych: „Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w Konkursie campingu Alexa „Alexa oczami gości” dotyczącą problematyki ochrony danych osobowych, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych, oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do moich danych, oraz możliwości ich poprawiania."


Zapraszamy do udziału!